पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-9

63HGJ-6 GMS81508B GMS90C56 HY57V641620HGT-PI HMS81032E HMS81C4316 GMS30C2232 GMS81C7008 GMS81C2020K GM71C17400CJ-7 GMS82512K GMS97C52HQ GM71C17403CT-6 GM71CS17400CLT-6 GM71CS17800CLJ-7 ZTA4.00MG GMS34004TW GMS34112 GMS37112T GMS90C31PL24 HY57V648021TC-10 GMS97C51PL GMS97C54HQ GMS

Hynix Datasheets कैटालॉग-9

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
HMS87C4260 HynixROM/RAM size 60 K/1024 bytes, 4.5-5.5 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY51VS18163HGJ-6 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, self refresh, 60ns
GMS81508B HynixROM/RAM size8 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS90C56 HynixROM/RAM size24 bytes/256 bytes, 12 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY57V641620HGT-PI Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, 100 MHz
HMS81032E HynixROM/RAM size 32 K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HMS81C4316 HynixROM/RAM size 16 K/256 bytes, 4.5-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS30C2232 Hynix32 BIT RISC/DSP
GMS81C7008 HynixROM/RAM size8 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.7-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81C2020K HynixROM/RAM size20 Kb/448 bytes,2.7-5.5 V, 1-4.5 MHz, CMOS single-chip 8-bit microcontroller
GM71C17400CJ-7 Hynix4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 70ns
GMS82512K HynixROM/RAM size12 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS97C52HQ HynixROM/RAM size8 bytes/256 bytes, 33 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM71C17403CT-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 60ns
GM71CS17400CLT-6 Hynix4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 60ns, low power
GM71CS17800CLJ-7 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 70ns, low power
ZTA4.00MG Hynix4MHz, 4-bit single chip microcomputer
GMS34004TW HynixProgram memory 512 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS34112 HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS37112T HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS90C31PL24 HynixROM/RAM size31 bytes/128 bytes, 24 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY57V648021TC-10 Hynix2Mbit x 4 bank x 8 SDRAM, SSTL, 100ns
GMS97C51PL HynixROM/RAM size4 bytes/128 bytes, 24 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS97C54HQ HynixROM/RAM size16 bytes/256 bytes, 33 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81524BT HynixROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81516B HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81C5016 HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY57V651620BTC-55 HynixSynchronous DRAM organized 4 Banks x 1M x 16Bit, LVTT Linterface, 3.3V, 183MHz
GMS81C1408ED HynixROM/RAM size8 Kb/192 bytes, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81024 HynixROM/RAM size 24.576/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24