पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-4

0 GMS90L51PL HMS87C1202A GMS87C1408 HMS87C1104AD GMS34004 HY57V641620HGT-8I GM71C17800CLT-6 HY51V18163HGT-5 GM71CS17800CJ-6 GM71CS18163CLJ-6 HY57V641620HGT-5I GM71C17800CT-5 GM71CS17403CLJ-7 GL3361 HMS81032TL GMS34112TW GM71CS17800CLT-6 HY57V658020BTC-10 GL6552 HY57V641620HGLT-KI

Hynix Datasheets कैटालॉग-4

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
HMS81020TL HynixROM/RAM size 20K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS81C4060 HynixROM/RAM size60 Kb/1.536 bytes,4.5 V-5.5 V, 4-16 MHz, CMOS single-chip 8-bit microcontroller for television
GMS90L51PL HynixROM/RAM size4 bytes/128 bytes, 16 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
HMS87C1202A HynixROM/RAM size 2 K/128 bytes, 2-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS87C1408 HynixROM/RAM size8 Kb/192 bytes, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HMS87C1104AD HynixROM/RAM size 4 K/128 bytes, 2-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS34004 HynixProgram memory 512 bytes, 300KHz-500KHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
HY57V641620HGT-8I Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, 125 MHz
GM71C17800CLT-6 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 60ns, low power
HY51V18163HGT-5 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, 50ns
GM71CS17800CJ-6 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 60ns
GM71CS18163CLJ-6 Hynix1,048,576 words x 16 bit CMOS DRAM, 60ns, low power
HY57V641620HGT-5I Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, 200 MHz
GM71C17800CT-5 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 50ns
GM71CS17403CLJ-7 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 70ns, low power
GL3361 Hynix10 V, low power narrow band FM IF
HMS81032TL HynixROM/RAM size 32 K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS34112TW HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GM71CS17800CLT-6 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 60ns, low power
HY57V658020BTC-10 Hynix4Mbit x 2 bank x 8 SDRAM, LVTTL, 100MHz
GL6552 Hynix7 V,low voltage companded
HY57V641620HGLT-KI Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, low power, 133 MHz
GMS99C58-PL-24 HynixROM/RAM size32K/256 bytes, 24 MHz, 4.5-5.5 V, 32K flash embedded 8-bit MCU
HM6P5331 Hynix2.7-3.6 V , 2GHz/500 MHz, dual frequency synthesizer
HY57V161610DTC-55I Hynix2 banks x 524,288 x 16 synchronous DRAM, LVTTL interface, 183 MHz
GMS81004 HynixROM/RAM size 4.096/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer
GMS34112 HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
HMS81C4308 HynixROM/RAM size 8 K/256 bytes, 4.5-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS82516K HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81C5108 HynixROM/RAM size8 Kb/192 bytes, 4 MHz, 2-4 V, 8 BIT single chip microcontroller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24