पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-6

4D HMS81016E HY51VS18163HGT-6 HMS91C7132 GMS97C2051-24 GMS90L54Q HY57V658021TC-7 GMS82516Q GMS81C2120Q HMS87C4060 HDM8513AT HV7131D GMS81004 GMS36004T GM71C17403CJ-6 HY57V648011TC-8 FCR455K3 GM71V17403CJ-6 GMS97C58HQ GMS81C5024 HY51V18163HGJ-7 GMS87C1408SK HMS87C1104AD HY57V65802

Hynix Datasheets कैटालॉग-6

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
GMS34140TK HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS87C1404D HynixROM/RAM size4 Kb/192 bytes, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HMS81016E HynixROM/RAM size 16K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY51VS18163HGT-6 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, self refresh, 60ns
HMS91C7132 HynixROM/RAM size 32 K/512 bytes, 4.5-5.5 V , 12 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS97C2051-24 HynixROM/RAM size2 Kb/128 bytes,4.25-5.5 V, 24 MHz, 8-bit microcontroller
GMS90L54Q HynixROM/RAM size16 bytes/256 bytes, 16 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY57V658021TC-7 Hynix2Mbit x 4 bank x 8 SDRAM, SSTL, 70ns
GMS82516Q HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81C2120Q HynixROM/RAM size20 Kb/448 bytes,2.7-5.5 V, 1-4.5 MHz, CMOS single-chip 8-bit microcontroller
HMS87C4060 HynixROM/RAM size 60 K/1.536 bytes, 4.5-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HDM8513AT Hynix5.5 V , 1-75 MHz, DVB/DSS compliant receiver
HV7131D Hynix3.3 V , 15 MHz, CMOS image sensor with 8-bit ADC
GMS81004 HynixROM/RAM size 4.096/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer
GMS36004T HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GM71C17403CJ-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 60ns
HY57V648011TC-8 Hynix4Mbit x 2bank x 8 SDRAM, SSTL, 80ns
FCR455K3 Hynix2-4V, 455KHz, 4-bit single chip microcomputer
GM71V17403CJ-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 60ns
GMS97C58HQ HynixROM/RAM size32 bytes/256 bytes, 33 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81C5024 HynixROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY51V18163HGJ-7 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, 70ns
GMS87C1408SK HynixROM/RAM size8 Kb/192 bytes, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HMS87C1104AD HynixROM/RAM size 4 K/128 bytes, 2-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY57V658020BTC-75I Hynix4Mbit x 2 bank x 8 SDRAM, LVTTL, 133MHz
GMS90L56PL HynixROM/RAM size24 bytes/256 bytes, 16 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS34112TM HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS81024 HynixROM/RAM size 24.576/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer
GMS81516BT HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81C1408D HynixROM/RAM size8 Kb/192 bytes, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24