पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-19

81508B GMS87C1102 GMS90L51Q GM71C17403CLJ-6 GMS30140 GMS87C7016K HY51VS18163HGLJ-7 GM71V17403CLJ-7 GMS81C5032 HY57V641620HGLT-5 GMS81016 GM71VS17403CLT-7 HMS87C1302A HMS81C4332 GL494 HY51VS17403HGT-5 HY57V641620HGT-6I CSB455E35 GMS81524BQ HB7131D HY51V18163HGT-6 HMS97C8032 HY57V6

Hynix Datasheets कैटालॉग-19

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
HY57V648011TC-10 Hynix4Mbit x 2bank x 8 SDRAM, SSTL, 100ns
GMS81508B HynixROM/RAM size8 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS87C1102 HynixROM/RAM size 2K/128 bytes, 2.2-6 V , 1-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS90L51Q HynixROM/RAM size4 bytes/128 bytes, 16 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM71C17403CLJ-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 60ns, low power
GMS30140 HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS87C7016K HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.7-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY51VS18163HGLJ-7 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, self refresh, 70ns, low power
GM71V17403CLJ-7 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 70ns, low power
GMS81C5032 HynixROM/RAM size32 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY57V641620HGLT-5 Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, low power, 200 MHz
GMS81016 HynixROM/RAM size 16.384/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer
GM71VS17403CLT-7 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 70ns, low power
HMS87C1302A HynixROM/RAM size 2 K/128 bytes, 2-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HMS81C4332 HynixROM/RAM size 32 K/512 bytes, 4.5-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GL494 HynixPWM control circuit
HY51VS17403HGT-5 Hynix4,194,304 words x 4 bit EDO RAM, 3.3V, 50ns
HY57V641620HGT-6I Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, 166 MHz
CSB455E35 Hynix2-4V, 455KHz, 4-bit single chip microcomputer
GMS81524BQ HynixROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HB7131D Hynix3.3 V , 15 MHz, CMOS image sensor with 8-bit ADC
HY51V18163HGT-6 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, 60ns
HMS97C8032 HynixROM/RAM size 32K/1024 bytes, 4.5-5.5 V , 7.2 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY57V648010TC-10 Hynix4Mbit x 2bank x 8 SDRAM, LVTTL, 100ns
GM71CS17800CLT-5 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 50ns, low power
GMS37140 HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
HMS81032E HynixROM/RAM size 32 K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GM71V17403CLJ-7 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 70ns, low power
GMS90C32PL24 HynixROM/RAM size32 bytes/128 bytes, 24 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS97L1051 HynixROM/RAM size2 Kb/128 bytes,2.7-3.6 V, 12 MHz, 8-bit microcontroller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24