पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-13

L16 GM6535 GMS99C58-Q-24 HY57V651620BTC-8 GM71CS17403CLT-6 GMS81C2120 GMS82524 HB7121B HMS87C1202AD GMS81C5016 HY51V17403HGLJ-6 GMS37004T GMS97C1051-D GMS81C5032 GMS81C2012Q GMS97C1051-24D GM71C18163CT-6 HM6C5332 GMS90C58Q24 GMS30C2216 HY5DV641622AT-36 GMS97L54 HY57V641620HGLT-6

Hynix Datasheets कैटालॉग-13

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
GMS77C1001 HynixEPROM programming/verify specification
GMS90L32PL16 HynixROM/RAM size32 bytes/128 bytes, 16 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM6535 Hynix2.5-5.5 V, 60 MHz universal programmable dual PLL frequency synthesizer
GMS99C58-Q-24 HynixROM/RAM size32K/256 bytes, 24 MHz, 4.5-5.5 V, 32K flash embedded 8-bit MCU
HY57V651620BTC-8 HynixSynchronous DRAM organized 4 Banks x 1M x 16Bit, LVTT Linterface, 3.3V, 125MHz
GM71CS17403CLT-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 60ns, low power
GMS81C2120 HynixROM/RAM size20 Kb/448 bytes,2.7-5.5 V, 1-4.5 MHz, CMOS single-chip 8-bit microcontroller
GMS82524 HynixROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HB7121B Hynix3.3 V , 15 MHz, CMOS image sensor with 8-bit ADC
HMS87C1202AD HynixROM/RAM size 2 K/128 bytes, 2-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS81C5016 HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY51V17403HGLJ-6 Hynix4,194,304 words x 4 bit EDO RAM, 3.3V, 60ns, low power
GMS37004T HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS97C1051-D HynixROM/RAM size2 Kb/128 bytes,4.25-5.5 V, 12 MHz, 8-bit microcontroller
GMS81C5032 HynixROM/RAM size32 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81C2012Q HynixROM/RAM size12 Kb/448 bytes,2.7-5.5 V, 1-4.5 MHz, CMOS single-chip 8-bit microcontroller
GMS97C1051-24D HynixROM/RAM size2 Kb/128 bytes,4.25-5.5 V, 24 MHz, 8-bit microcontroller
GM71C18163CT-6 Hynix1,048,576 words x 16 bit CMOS DRAM, 60ns
HM6C5332 Hynix2.7-3.6 V , 1.2GHz/250 MHz, dual frequency synthesizer
GMS90C58Q24 HynixROM/RAM size32 bytes/256 bytes, 24 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS30C2216 Hynix16 BIT RISC/DSP
HY5DV641622AT-36 Hynix64M(4Mx16) DDR SDRAM, VDD=3.3V, 275MHz
GMS97L54 HynixROM/RAM size16 bytes/256 bytes, 12 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY57V641620HGLT-6 Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, low power, 166 MHz
GMS37140T HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS81C5016 HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY51VS17403HGJ-7 Hynix4,194,304 words x 4 bit EDO RAM, 3.3V, 70ns
GMS97C58H HynixROM/RAM size32 bytes/256 bytes, 33 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM71V17403CLT-7 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 70ns, low power
HY57V651620BLTC-6 HynixSynchronous DRAM organized 4 Banks x 1M x 16Bit, LVTT Linterface, 3.3V, 166MHz, low power

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24