पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Vishay Datasheet > Vishay-53

913T J106 S504T TCRT5000 TSOP1838RF3V BB804-2 TSOP4138 CNY66 TSOP1830SB3V TSOP1833UH3V 1N4707 BAT81S 1N4712 BYT56K BAV102 BPW76B TZX4V7D 1N5241B BYS11-90 BZX84C5V1 TLWBG7900 TZMC56 TZMC5V6 BZT55C6V8 UGF10BCT BZT55C51 BZX55C3V0 TSOP1536TB1

Vishay Datasheets कैटालॉग-53

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
TCDT1102 VishayOpto isolator for safety application
BZG03C120 Vishay114V, 3W zener diode
S913T VishayRF MOSMIC (MOS Monolithic Integrated Circuit) transistor
J106 VishayN-channel JFET
S504T VishayRF MOSMIC (MOS Monolithic Integrated Circuit) transistor
TCRT5000 VishayReflective optical sensor
TSOP1838RF3V VishayPhoto module for PCM remote control systems, 38kHz
BB804-2 VishaySmall signal capacitance diode for frequency tuning in FM radio tuners
TSOP4138 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 38kHz
CNY66 VishayOpto isolator for safety application
TSOP1830SB3V VishayPhoto module for PCM remote control systems, 30kHz
TSOP1833UH3V VishayPhoto module for PCM remote control systems, 33kHz
1N4707 Vishay20V zener diode
BAT81S VishaySmall signal Schottky barrier diode for ultra high-speed switching applications and protection circuit
1N4712 Vishay28V zener diode
BYT56K VishayFast recovery rectifier for general purpose applications for power conversion
BAV102 VishaySmall signal switching diode for general purpose applications
BPW76B VishayPhoto transistor
TZX4V7D Vishay4.4V zener diode
1N5241B Vishay11V zener diode
BYS11-90 VishaySchottky barrier rectifier for general purpose applications and modern power management systems for all kind of portable equipment
BZX84C5V1 VishayZener diode
TLWBG7900 VishayTELUX Bluegreen(503nm) LED
TZMC56 Vishay56V zener diode
TZMC5V6 Vishay5.6V zener diode
BZT55C6V8 Vishay6.8V zener diode
UGF10BCT VishayDual ultrafast soft recovery rectifier, 100V, 10A, 25ns
BZT55C51 Vishay51V zener diode
BZX55C3V0 Vishay3.0V zener diode
TSOP1536TB1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36kHz

<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >>