पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > GoodArk Datasheet > GoodArk-41

67 KBU6D RL205G SE1M BZX97/C12 SF2G GI250-4 40HF120 ZPD24 1N5230 SF5G 1N4004 SK39 SK26 HER1G1 RS404L 1G2 RL103G SR3G BZX55/C2V4 BZX55/C0V8 GN1G HER303 ZPD9.1 BY397 1N753 BZV85/C24 40HFR10M

GoodArk Datasheets कैटालॉग-41

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
40HFR60M GoodArk600 V, 40 A, Power rectifier
ZMM5262 GoodArk51 V, 2.5 mA, Silicon planar zener diode
1N967 GoodArk18 V, 7 mA, Silicon planar zener diode
KBU6D GoodArk200 V, 6 A, Single-phase silicon bridge
RL205G GoodArk600 V, 2 A, Glass passivated junction rectifier
SE1M GoodArk1000 V, 1 A, Surface mount high efficiency rectifier
BZX97/C12 GoodArk12 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
SF2G GoodArk100 V, 1 A, Glass passivated super fast rectifier
GI250-4 GoodArk4000 V, 0.25 A, High voltage glass passivated junction rectifier
40HF120 GoodArk1200 V, 40 A, Power rectifier
ZPD24 GoodArk24 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
1N5230 GoodArk4.7 V, 20 mA, Silicon planar zener diode
SF5G GoodArk600 V, 1 A, Glass passivated super fast rectifier
1N4004 GoodArk400 V, 1 A, General purpose plastic rectifier
SK39 GoodArk90 V, 3 A, Surface mount schottky barrier rectifier
SK26 GoodArk60 V, 2 A, Surface mount schottky barrier rectifier
HER1G1 GoodArk50 V, 1 A, Miniature high efficiency glass passivated rectifier
RS404L GoodArk400 V, 4 A, Single-phase silicon bridge
1G2 GoodArk100 V, 1 A, Miniature glass passivated junction rectifier
RL103G GoodArk200 V, 1 A, Miniature glass passivated junction rectifier
SR3G GoodArk400 V, 3 A, Surface mount fast switching rectifier
BZX55/C2V4 GoodArk2.4 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
BZX55/C0V8 GoodArk0.8 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
GN1G GoodArk400 V, 1 A, Surface mount glass passivated junction rectifier
HER303 GoodArk200 V, 3 A, High efficiency rectifier
ZPD9.1 GoodArk9.1 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
BY397 GoodArk200 V, 3 A, Fast recovery silicon rectifier
1N753 GoodArk6.2 V, 20 mA, Silicon planar zener diode
BZV85/C24 GoodArk24 V, 10 mA, Silicon planar power diode
40HFR10M GoodArk100 V, 40 A, Power rectifier

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50